Etik

 

Robert Joachimsson & Finn Wiedersheim-Paul 2004-10-21 (reviderad 2011-02-27)

Utredningsetik - vad är det?


Etik och regler för etik är viktiga på många områden. Det gäller inte minst i samband med företagsekonomiska utredningar och examensarbeten.

 

Avvägning mellan intresse och etik

Forskning och utredning om intressanta och väsentliga frågor och av hög kvalitet är viktig och nödvändig för samhällets utveckling. Mot ett berättigat forsknings- och utredningsintresse bör man ställa ett lika berättigat krav att personer som direkt medverkar i en undersökning inte ska utsättas för otillbörlig insyn, kränkning eller skada. Dessa personer kan vara intervjupersoner eller indirekt medverkande, om vilka man samlat sekundärmaterial . Detta så kallade individskyddskrav kan konkretiseras i några råd för examensarbetet.


Informerat samtycke.

Utredaren ska alltid informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om syftet med den aktuella utredningen och också om förväntat resultat. Även om det alltid finns en risk att författarna får svar som passar intervjupersonernas intressen med avseende på syftet är huvudregeln att utredaren uppträder ärligt. Man får inte "lura" intervjupersonerna med att "mörka" sina verkliga avsikter i förhoppning att åstadkomma en medverkan. Informationen till intervjupersoner ska omfatta alla inslag som rimligen kan påverka villigheten att delta. Viktigt är att redovisa eventuella risker och obehag. Man bör också lämna uppgift om när och hur resultaten blir offentliggjorda.

Om utredaren samlar in uppgifter om större grupper, t ex genom post- eller webbenkät, behövs inte samtycke på förhand. Viktigt är här att information om undersökningens syfte, användning med mera följer med enkätformuläret. Det enskilda samtycket anses existera i och med att enkäten kommer tillbaka ifylld.


Konfidentialitet/anonymitet.

Normalt bör man erbjuda konfidentialitet eller anonymitet till medverkande uppgiftslämnare. På så sätt kan de ge mer uppriktiga och ärliga svar. Utredningen får dock ett ökat läsarintresse och ger ett mer trovärdigt intryck om uppgiftslämnare och företag uppträder öppet under eget namn. Här får utredaren göra en avvägning. Problem kan uppstå vid utlovad anonymitet om utredaren vid t ex intervjuer får information som egentligen borde vidarebefordras till någon annan,  t.ex. företagsledningen. Antag att du fått i uppdrag att utvärdera det interna rapportsystemet i ett företag. Under arbetets gång inser du att en grupp anställda tar hem material utan ledningens godkännande. Du har lovat anonymitet. Några enkla lösningar finns inte utan uppkomna problem får bedömas från fall till fall.Ett första steg är att kontakta handledaren.


Respekt för de medverkande.

I ett forsknings- eller utredningsarbete ska utredaren aldrig skriva "slarvigt" eller kanske än värre förklenande om någon/några personer, men olyckligtvis är det lätt hänt. Utredaren kommer ofta in i en komplicerad relation till det fenomen som man studera där olika hänsynstaganden kan bli relevanta. Särskild risk finns vid jämförande studier. Inte heller ska någon känna sig tvingad att medverka i en undersökning. Här finns en risk om du arbetar på ledningens uppdrag, eftersom man då kan uppfatta dig som auktoriserad av ledningen att kräva information. Respektera alltid ett nej, även om det kommer en bit in i utredningsarbetet. Det är intervjupersonen som "äger" data, medan utredaren "äger" slutsatserna.Detta är den etiska aspekten. Juridiskt sett kan utredaren hantera data efter eget val, om han/hon inte skrivit på ett sekretessavtal.

Etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. bör uppgiftslämnare eller andra berörda få tillfälle att ta del av innan publicering. Om individuella uppgiftslämnare skulle känna sig orättmätigt kritiserade i utredningen är detta i sig inget hinder för publicering. Men förväntat kunskapstillskottfår i sådant fall vägas mot negativa konsekvenser för berörda parter. Denna avvägning gör utredarna.


Publicering.

Erfarenheten visar att det inte är ovanligt att resultat i examensarbeten delvis försvagas i den meningen att utredarna redovisar uppgifter eller påståenden som de egentligen inte har belägg för. Det kan ske som följd av tidspress, orsakad av att utredningen ska kunna bli färdig inom utsatt tid. Plagiering som ett medel att "påskynda" utredningens färdigställande är tyvärr ett inte helt okänt fenomen. Detta är naturligtvis i hög grad oetiskt (och ofta olagligt), men oetiskt är också att överdriva eller utelämna resultat för att framställa utredningen i ett mer fördelaktigt ljus.


Allmänt uppträdande.

Uppträd alltid så att företaget/organisationen får ett gott intryck. Företagsekonomisk forskning och utredning är i hög grad beroende av att anställda i företag och organisationer är villiga att delta i olika slag av empiriska studier. Därför är det viktigt att futredarna redan innan första kontakten, men sedan också fortlöpande reflekterar över råden ovan beträffande informerat samtycke, konfidentialitet/anonymitet, respekt för de medverkande och publicering. Det är också viktigt att läsa in sig på det företag eller den organisation man ska besöka. Det är oartigt, nonchalant och ineffektivt att ta upp intervjupersonernas tid med frågor som lätt kan besvaras med hjälp av uppgifter på företagets webbplats! Har utredaren lovat att sända den färdiga utredningen till medverkande i företaget, uppfyll löftet! Tacka för hjälp både verbalt i samband med besöket och gärna också genom ett brev efteråt.


Sammanfattning

När ni överväger hur utredningen ska planeras och genomföras, tänk då på följande:

 • Finns risk att utredningsprocessen medför skada eller obehag för direkta uppgiftslämnare eller för de personer information insamlas om (indirekta medverkande)?
 • Finns risk att resultatet kan medföra obehag eller skada för andra inte direkt involverade i utredningen?
 • Bryter utredningens uppläggning och genomförande mot etablerad praxis vad gäller datainsamling, dataanalys eller slutsatser?
 • Medför upplägget brott mot etablerade uppföranderegler?
 • I tveksamma fall, rådgör alltid med handledare.

 

Några etiklänkar

Tidskrifter

Dessa når man via högskolans datanät eller i några fall helt fritt.

 • Journal of Business Ethics
 • Teaching Business Ethics  Ingår i Journal of Business Ethics from 2004.
 • Business Ethics: A European Review
 •  International Journal of Business Governance and Ethics
 • Journal of Academic and Business Ethics
 • Journal of International Business Ethics
 • EJBO - Electronic Journal of Business an Organization Ethics är en finsk tidskrift med intressanta artiklar. Fritt tillgänglig.
 • Business Ethics Tidskrift inom området affärsetik. Fritt tillgänglig.

Etiklänkar, fritt tillgängliga 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.