Metodlitteratur

 

( reviderad senast 2012-09-16  av Finn Wiedersheim-Paul )


 
Här finns en kortfattad listai som vägledning i valet av metodlitteratur. Förrteckningen bygger på en tidigare förteckning utformad 2001 av Lars Hallén och Ingemund Hägg, Uppsala universitet. Uppgifterna är inte fullständiga och andra publikationer (artiklar m.m.) och internetkällor kan också vara användbara. I förteckningen finns en del omdömen. Det är troligt att olika handledare gör olika bedömningar och har olika favoriter bland källorna i och utanför förteckningen. Handledare kan därför ha ytterligare förslag på litteratur.

Metoder som används i utredningar, PM och examensarbeten i företagsekonomi kommer från flera olika ämnesområden. Det är därför inte meningsfullt att tala om en sammanhängande företagsekonomisk metod. Metodlitteratur som är användbar för företagsekonomer kan vara skriven av ekonomhistoriker, filosofer, företagsekonomer, historiker, nationalekonomer, sociologer, statistiker, statsvetare eller av andra samhällsvetare och vetenskapsteoretiker.

Det finns idag åtskilliga grundläggande läroböcker på svenska i metod. Förteckningen är ett urval som  inte ska tolkas som att allt som finns med är bra och inte heller som att sådant som inte kommit med är dåligt. Urvalet är självklart något godtyckligt, även om jag hoppas att man inte missat något verk som är mycket bra. Urvalet innehåller både böcker av konkret handbokskaraktär och böcker där man för mer principiella resonemang. Det finns också en del litteratur på engelska och där är urvalet ännu mer begränsat i förhållande till det enorma utbudet. Jag har också gjort en kort lista på webbplatser som har eller leder vidare till användbart material.

Urvalet inkluderar verk som används i kurser i andra samhällsvetenskapliga ämnen  eller har direkt koppling till olika samhällsvetenskapliga ämnen. I förteckningen finns inte några metodböcker av och för nationalekonomer. Anledningen är att det inom detta ämne finns en ganska allmänt accepterad metodinriktning som återfinns i standardläroböckerna i ämnet. En sådan lärobok finns med i förteckningen. Mycket som har anknytning till metod finns inte med i listan. Så till exempel hittar man inte så mycket om etik och filosofi i den.

Olika praxis tillämpas i olika ämnen när det gäller s.k. formalia och varje institution har därför sina krav. Det är därför lämpligt att använda anvisningar från den egna  institutionen.


Webbplatser med intressant innehåll


Kortfattad litteraturlista

 • Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, 1994: Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. Boken har underrubriken Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod och syftet är att genom att koppla vetenskapsfilosofi till kvalitativ metod utveckla denna metod. Författarna är företagsekonomer.
 • Andersen, Ib, 1998: Den uppenbara verkligheten. Val av samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. Boken är en elementär introduktion till vetenskaplig metod för främst företagsekonomer och sociologer.
 • Assarsson, Jan & Svensson, Torsten, 1996: Att fråga och att svara. En introduktion till statsvetenskaplig metod. Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Kompendiet används vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala och innehåller också en litteraturlista med annan metodlitteratur som används vid institutionen.
 • Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J., 2002: Varför vetenskap? Lund, Studentlitteratur, 2. uppl. Vad kännetecknar god vetenskap? Vad ska vi ha vetenskap och vetenskapligt tänkande till? Boken tar upp tänkbara svar på sådana viktiga frågor.
 • Bryman, Alan, 2002: Samhällsvetenskapliga metoder. Lund: Studentlitteratur. Boken är en översättning från engelska och har en nyanserad syn på skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ metod och visar på kombinationsmöjligheter.
 • Bryman, Alan & Bell, Emma, 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber Ekonomi.
 • Bryman, Alan & Bell, Emma, 2011, Business Research Methods. 3 ed. Oxford: Oxford University Press. Kurslitteratur HT 2011.
 • Chalmers, Alan, 2003: Vad är vetenskap egentligen?: om väsen och status hos vetenskapen och dess metoder.2 uppl. Nora:Nya Doxa. Boken är en inledande diskussion av vetenskapsfilosofi där olika teorier granskas kritiskt. Översättning från engelskan.
 • Dahmström, Karin, 2005, Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning. Lund: Studentlitteratur. Fjärde upplagan. Boken är en grundbok om statistiska undersökningar.
 • Eggeby, Eva & Söderberg, Johan, 1999: Kvantitativa metoder: för samhällsvetare och humanister. Lund: Studentlitteratur. Boken är en introduktion till kvantitativa metoder och används vid Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala.
 • Engelbertsson, Bob & Karlsson, Lynn, 1998: Seminarieuppsatsen. En genomgång av formella krav. Uppsala Papers in Economic History. Basic Reading No 5.
 • Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 2011: Att utreda, forska och rapportera. Lund: Liber. 9 uppl. Boken syftar till att stödja arbetsprocessen från idé till rapportering av det färdiga arbetet. Utnyttjande av modern informationsteknik i ett utredningsarbete introduceras. Författarna är företagsekonomer.
 • Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 2008: Rapportboken - hur man skriver uppsatser, artiklar och examensarbeten. Lund, Liber. Kortfattad handbok.
 • Hacking, Ian, 2000, Social konstruktion av vad? Thales förlag Författaren problematiserar i vetenskapsfilosofisk anda vad som kan konstrueras socialt på ett meningsfullt sätt. Boken är en översättning från engelska.
 • Halldén, Sören, 1980, Nyfikenhetens redskap. En bok om kritiskt tänkande inom vetenskapen och utanför. Lund, Studentlitteratur. Min favorit. Kort, intressant och begriplig.
 • Hartman, Jan, 2004, Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund, Studentlitteratur. "Denna bok visar på vilka kunskapsteoretiska och metafysiska grunder det vetenskapliga tänkandet vilar." Inte fullt så krångligt som det låter.
 • Hedman, Thomas, 1999: Informationssökning för samhällsvetare och humanister. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. Boken behandlar hur man kan finna relevant litteratur med olika slag av hjälpmedel. Författaren var bibliotekarie.
 • Hellevik, Ottar, 2003: Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget. 7 uppl. Boken behandlar särskilt hur empiriska undersökningar kan läggas upp, datainsamling och analys och tolkning av data. En äldre upplaga finns på svenska (1984). Författaren är statsvetare.
 • Holme, Idar & Solvang, Bernt, 1997: Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 2 uppl. Boken är en allmän grundbok för samhällsvetare.
 • Hägg, Ingemund & Wiedersheim-Paul, Finn, 1994: Modeller som redskap - att hantera företagsekonomiska problem. Malmö: Liber. Boken syftar till att ge förståelse för och praktisk förmåga till att utnyttja modeller i företagsekonomiskt utredningsarbete. Modellbegreppet inkluderar både kvantitativa och kvalitativa modeller. Fokus ligger på problematisering, hantering av problem och validering. Författarna är företagsekonomer.
 • Jarrick, Arne & Olle Josephson, 1996: Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Lund: Studentlitteratur. 2 uppl. Boken syftar till underlätta skrivprocessen, dvs. konsten att ordna tankarna till text. Jarrick är ekonomhistoriker och Josephson nordist.
 • Jarrick, Arne & Söderberg, Johan, 2001: Praktisk historieteori. Stockholm: Stockholms univ, Ekon.hist. inst., 4 uppl. Boken används vid Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala. Författarna är ekonomhistoriker.
 • Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitterataur. I boken diskuteras intervjun i olika perspektiv och för olika slag av praktisk användning. Författaren är psykolog. Senare upplaga finns på norska.
 • Leth, Göran & Thurén, Torsten, 2000, Källkritik för Internet. Rapport 177 från Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm. I rapporten analyseras nya källproblem som Internet medför. Skriften kan laddas ner som PDF-fil (977 KB) hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).    Den tryckta upplagan är slutsåld.
 • Mankiw, N. Gregory, 2004: Principles of Economics. 3 uppl. London:Harcourt Brace. Boken används som läromedel i nationalekonomi. I kapitlet "Thinking like an economist" diskuteras kortfattat vetenskaplig metod i nationalekonomin, nationalekonomiska modeller och den roll som antaganden har i sådana. Denna allmänt accepterade metodinriktning genomsyrar behandlingen av alla bokens modeller om resursfördelning, kostnader, beslutsfattande mm.
 • Molander, Bengt, 1988: Vetenskapsfilosofi. Stockholm: Thales, 2 uppl. Boken diskuterar vad vetenskapligt tänkande är och går igenom problem och skolbildningar inom vetenskapsteorin. Författaren är filosof.
 • Newbold, P,  Carlson W L & Thorne, B M, 2007: Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall Pearson Education International. 6 uppl. Boken diskuterar hur numerisk information kan göras meningsfull, hur osäkerhet kan hanteras (sannolikhetslära), inferens (parameterskattning, stickprov, konfidensintervall, hypotesprövning m.m.). Vidare behandlas hur samband mellan variabler kan beskrivas och analyseras.
 • Nyberg, Rainer, 2000: Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet. Lund, Studentlitteratur. Praktisk handbok av en författare som forskat mycket om användning av IT i utbildningen.
 • Rienecker, L & Stray Jørgensen, P, 2002: Att skriva en bra uppsats. Malmö, Liber. Praktisk handbok från Köpenhams universitet.
 • Rosengren, Karl Erik & Arvidson, Peter, 2002: Sociologisk metodik. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Boken är en standardgrundbok i metodik för sociologer men även användbar för t. ex. företagsekonomer.
 • Saunders, M, Lewis, P. & Thornhill, A., 2009: Research Methods for Business Students. 5 uppl. Harlow, FT Prentice Hall. Engelsk handbok med begränsat nätstöd på adressen http://wps.pearsoned.co.uk/ema_uk_he_saunders_resmethbus_5/
 • Silverman, David, 2006: Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. 3 uppl. London: SAGE. Boken behandlar hur man kan använda sig av observation, skriftligt material, intervjuer i empiriska undersökningar. En bra genomgång  av validitetsfrågor. Boken borde bli en klassiker. Författaren är sociolog.
 • Strömquist, Siv, 2006: Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren & Fallgren. Fjärde upplagan. Medan Jarrick & Josephson fokuserar på arbetsprocessen ger Strömquist huvudsakligen vägledning för hur en färdig uppsats bör se ut. De formella anvisningarna passar bra för företagsekonomiska texter. Strömquist är nordist.
 • Svenning, Conny, 2003: Metodboken: samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. Eslöv:Lorentz förlag. 5 uppl.
 • Teorell, Jan & Svensson, Torsten, 2007: Att fråga och att svara. Samhällsvetenskaplig metod. Stockholm:Liber.
 • Thurén, Torsten, 2005: Källkritik. Stockholm: Almqvist &Wiksell. 2 uppl. Källkritik är inte bara något för historiker utan även för företagsekonomer. Se också boken av Leth & Thurén ovan.
 • Trost, Jan & Hultåker, Oscar, 2007: Enkätboken. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. Boken är en grundbok i enkätmetodik. Författarna är sociologer.
 • Trost, Jan, 2002: Att skriva uppsats med akribi. 2 uppl. Lund, Studentlitteratur. Akribi (=noggrannhet) är enligt författaren "det som skiljer en vetenskaplig uppsats från andra typer av skrifter". Tveksamt påstående, men användbar handbok.
 • Yin, Robert K., 2007: Fallstudier:design och genomförande. Malmö:Liber. Boken behandlar vad fallstudier kan användas till och hur sådana studier kan läggas upp, genomföras och tolkas. Boken kan sägas vara en klassiker på fallstudieområdet. Författaren är organisationsanalytiker.
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.